YEDİ TEPELİ ŞEHRE YEDİ DESTEK PAKETİ

07 Oca 2014

YEDİ TEPELİ ŞEHRE YEDİ DESTEK PAKETİ

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programları açıklandı. Program kapsamında İstanbul'da uygulanacak proje tekliflerine yedi program altında toplam 100 milyon Türk Lirası hibe desteği sağlanacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında İstanbul'da uygulanacak proje tekliflerinin sunulması amacıyla toplam 100 milyon liralık bütçeli yedi adet paket hazırladı. “Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı”, “Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler)”, “Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı”, “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı (İşletmeler)”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı” ile “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” adı altında toplamda 7 paket ile 100 milyon Türk Lira hibe dağıtacak. Mali Destek Programları Şubat ayının ortasına kadar açık kalacak.

İstanbul’da kalite ve güven sağlanabilir mi?

Mali Destek Programı’nda yer alan Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı’nda amaç, yaşam ve mekân kalitesi yüksek güvenli bir İstanbul yaratmak üzerine kurulu olup, afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması olarak belirlendi. Afetler, kentlerde can kaybı başta olmak üzere büyük ölçekli ekonomik, sosyal ve fiziki yıkıma neden olduğundan kalkınma politikalarında önemli bir yer tutuyor. Afet yönetimi ile afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak afetlerin önlenmesi, risklerin azaltılması ve olası kayıpların en aza indirilmesi amaçlanıyor. Günümüzde afet sonrası müdahale politikaları yerini bütüncül afet yönetimi politikalarına bıraktı. Barındırdığı yüksek nüfusla beraber deprem, sel, yangın ve büyük kazalar gibi afet riski altında bulunan İstanbul’da da bu doğrultuda çalışmalara hız verilmesi olası afetlerde kayıpları azaltacaktır. Plansız ve niteliksiz büyüyen İstanbul’da sosyal risklerle beraber afet risklerini de barındıran çöküntü alanlarında yaşam ve mekân kalitesinin yükseltilmesi kayıpların azaltılmasında etkili olacaktır. Ayrıca tarihi alanların ve kültürel miras değerlerinin afet yönetimi kapsamında değerlendirilmesi önem arz ediyor. Mali Destek Programı’na göre öncelik 1’nci Afet Yönetimi faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasitenin artırılması ve başta gönüllü örgütlenmelerle olmak üzere yerel kapasitenin oluşturulması olarak belirtiliyor.

Program çerçevesinde verilecek desteklerin miktarı

Toplam bütçe: 10.000.000 TL

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

 

Temiz enerji uygulamaları yaygınlaştırılacak

Mali Destek Programı’nda yer alan ikinci destek başlığı Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) başlığı altında toplanıyor. Programda hedef, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması olarak belirlendi. Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ile İstanbul’da enerji verimliliği ve temiz enerji sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla enerji yoğunluğunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bunun sonucunda da enerji tüketim maliyetlerinin düşmesi ve sektörlerin rekabet gücünün korunması hedefleniyor. Bunun yanı sıra İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda sera gazı salınımın azaltılmasıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunulması hedefleniyor. Programa göre birinci öncelik; endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi olarak yer alırken, ikinci öncelik ise temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi olarak yer alıyor.

Program çerçevesinde verilecek desteklerin miktarı

Toplam bütçe: 10.000.000 TL

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

 

İstanbul’un havası da ‘altın’ olacak mı?

Programda yer alan bir diğer destek paketi ise Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı. Programın amacı; enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması olarak belirlendi. Programda ilk öncelik; endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe, binalarda ve ulaşımda temiz enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilik ve ticarileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi olarak yer alırken, ikinci ve üçüncü öncelikler; İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi ile temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının artırılmasına yönelik ara yüz ve iş birliklerinin geliştirilmesi olarak belirlendi.

Program çerçevesinde verilecek desteklerin miktarı

Toplam kaynak bütçe: 10.000.000 TL

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 1.500.000 TL

 

Geleceğin genç girişimcilerine destek

Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nda amaç; çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları; mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi olarak belirlendi. Programın önceliği, dezavantajlı, özel ihtiyaç sahibi, risk grubunda bulunan çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet gibi hizmetlere erişiminin artırılması, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması olarak belirtiliyor. İkinci öncelik ise gençlerin bilgi, yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması olarak yer alırken üçüncü öncelik olarak çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması yer alıyor.

Program çerçevesinde verilecek desteklerin miktarı

Toplam kaynak bütçe: 25.000.000 TL

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

 

Turizmin de başkenti

Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı’da (İşletmeler) göre hedef; turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak olarak belirlenirken öncelik; bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması gözetiliyor. Yine programa göre; turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi öncelikler arasında yer alıyor. Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı’na (İşletmeler) ayrılan toplam bütçe 10.000.000 TL olarak belirtiliyor. Asgari miktar, 200.000 TL olurken, azami miktar ise 500.000 TL.

Program çerçevesinde verilecek desteklerin miktarı

Toplam kaynak bütçe: 10.000.000 TL

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

 

Alternatif turizm odaklı bir turizm kenti

Mali Destek Programı’nda yer alan altıncı destek başlığı ise Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı başlığı altında toplanıyor. Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı’na göre programın amacı; turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesi olarak belirtiliyor. Programın önceliğinde ise 5’inci başlıkta olduğu gibi bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması ile turizm hizmetlerinde kalitenin artırılması ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi olarak sıralanıyor. Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı’na ayrılan toplam bütçe 10.000.000 TL olarak belirtiliyor. Asgari miktar, 200.000 TL olurken, azami miktar ise 1.000.000 TL. program kapsamınca, halihazırda yabancı ziyaretçilere yönelik olarak belirli güzergah ve temalarla sınırlı olarak yürütülen kültür turizmi faaliyetlerinin yanında, kongre ve fuar turizmi, sağlık turizmi, kurvaziyer ve yatçılık turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, deniz turizmi, etkinlik turizmi, eko-turizm gibi İstanbul’un potansiyelleri ve ihtiyaçları doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi; turizmin varış odaklı ve çok fonksiyonlu olarak geliştirilmesi ve turizm türlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayarak, çeşitli turizm imkanlarını sağlık, eğitim gibi farklı sektörel kullanımlarla bir arada sunabilen alternatif turizm odaklı bir turizm kentine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Program çerçevesinde verilecek desteklerin miktarı

Toplam kaynak bütçe: 10.000.000 TL

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

 

Küresel ekonomide söz sahibi bir kent

Mali Destek Programı’nda yer alan son destek başlığı ise Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı adı altında sunuluyor. Programda amaç; katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesi olarak belirlendi. Program çerçevesinde ilk öncelik, İstanbul’un yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için özgün tasarım ve yenilik faaliyetlerinin artmasını sağlayacak; bilgi ve yenilik üretmeye ve yaratıcılığa imkân verecek ve bunlara dayalı girişimciliği geliştirecek iş birliği ağlarının, kümelenmelerin, ortak kullanım alanlarının ve ara yüz mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesine yer veriliyor. İkinci öncelik ise yenilik ve yaratıcılığın ticarileşerek ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi olarak belirtilirken, üçüncü öncelik İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata kazandırılması hedefleniyor. Programda yer alan son öncelik ise İstanbul’da yaratıcı ve yenilik üretebilen ve bunlardan doğan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşmesi konusunda bilinç ve farkındalık sahibi insan kaynağının geliştirilmesine yer veriliyor.

Program çerçevesinde verilecek desteklerin miktarı

Toplam kaynak bütçe: 25.000.000 TL

Asgari tutar: 200.000 TL

Azami tutar: 1.500.000 TL